תקנון ותנאי שימוש לספק / לקוח באפליקציית Ordee
אנו מודים לך על רישומך לשירותינו כספק שירותים ו/או טובין לצדדי ג' או כלקוח המבצע הזמנות . תקנון זה מסדיר את השימוש שלך בפלטפורמה של חברת איי טי בק אופיס בע"מ .("החברה") באתר  www.ordee.co.il  ("האתר") ובאפליקציית Ordee לטלפון הנייד, כלקוח של שירותינו. השירותים אשר מספקת החברה באמצעות האתר ואפליקציות יכונו להלן "פלטפורמת Ordee ״ השימוש שלך בפלטפורמת Ordee מהווה הסכמה שלך ואישור מצדך של התקנון וכל תנאיו כמפורט במסמך זה, ושל כל שינוי ו/או תיקון של התקנון כפי שנפרסם מעת לעת. אתה מצהיר ומאשר כי:

(1) הנך בן לפחות 18 שנים,

(2) יש לך את הכשירות המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות, ו-

(3) יש לך את הזכות, סמכות ויכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה, ותעשה זאת ללא דופי. במקרה שהנך מקבל את תנאי התקנון בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר ומאשר כי יש לך את הסמכות לפעול בשם ישות זו ולחייבה לעמוד בתנאי התקנון. אתה נדרש להסכים ולקבל את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות שלנו בכדי להשתמש בפלטפורמת Ordee כספק.
 

פלטפורמת Ordee
פלטפורמת Ordee הינה פלטפורמה המבוססת על אינטרנט ותקשורת ניידת באמצעות אפליקציות, המאפשרת לך, ה"ספק" להתקשר ולקבל עסקאות / הזמנות מ- "לקוחות", אנשים ו/או בתי עסק המעוניינים לרכוש את השירותים ו/או טובין אשר הנך מציע.

תנאי העסקה עם לקוח יווצרו באופן ישיר ביניכם. לשם הדגשה, החברה אינה צד לעסקאות, אינה מעסיקה אותך או אוכפת הסכם באופן כלשהו, ואינה מפקחת או שולטת בפעילות של הצדדים במסגרת השירותים הנולדים כתוצאה משימוש בפלטפורמת Ordee, ואתה מאשר שהנך מודע לאמור. בנוסף, החברה אינה קובעת מחיר של עסקאות או מספקת לך אמצעים לקבלת תשלום מלקוחות עבור השירותים או הטובין שהם רוכשים ממך.

פלטפורמת Ordee מאפשרת אך ורק את הקישור בינך לבין הלקוחות לשם ביצוע הזמנה של השירותים או הטובין אותם אתה חפץ למכור. החברה אינה מפקחת על פעילותך כספק ואינה מספקת ביטוח או אחריות לשירותים ו/או הטובין אשר הנך מספק ללקוחות.
 

זכאות, אחריות ופעילות
לתשומת לבך, החברה אינה מסננת לקוחות או ספקים בתהליך הרישום עבור ובמהלך השימוש בפלטפורמת Ordee, והחברה אינה מגבילה זכאות לרישום בשום אופן או צורה. למרות האמור לעיל, החברה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל אחד להשלים את רישומו כספק או לבטל רישום. החברה אינה יכולה ואינה לוקחת על עצמה כל אחריות לדיוק או מהימנות כל מידע אשר מסופק באמצעות פלטפורמת Ordee. כאשר הנך מתקשר עם לקוחות, עליך להשתמש בזהירות סבירה, שיקול דעת ושכל ישר כדי להגן על עצמך ורכושך, כפי שהנך נוהג באופן רגיל כאשר הנך מתקשר עם אנשים אשר אינך מכיר.

החברה וכל גורם מטעמה אינם אחראים להתנהגות המקוונת או הלא מקוונת של כל משתמש של פלטפורמת Ordee, ואתה משחרר את החברה וכל גורם מטעמה מכל תביעה או דרישה הקשורים לנזק לגוף או רכוש הקשורים לשימושך בפלטפורמת Ordee.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את אפשרות השימוש בכל חלק מפלטפורמת Ordee בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה אחראית לכל נזק שנגרם עקב שינוי או הפסקת פעילות כל חלק מפלטפורמת Ordee. האחריות חלה על הספקים לגבי השירותים והטובין שהם מספקים, ועליהם בלבד. החברה אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספקים. החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים.
 

עבודה מול לקוחות וספקים
אתה מאשר ומסכים כי בכל הזמנה לשירותים או טובין של לקוח מספק אשר מתבצעת באמצעות פלטפורמת Ordee התנאים של הסכם רכישת השירותים או הטובין יסוכמו באופן סופי ובאופן פרטי בין הצדדים.

בכל מקרה, אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה צד לכל הסכם רכש בין הספק לבין לקוח, כתוצאה מכל עסקה / הזמנה אשר תושג בשל שימוש בפלטפורמת Ordee. פלטפורמת Ordee אינה סוכנות כוח אדם והחברה אינה המעביד שלך ואינה פועלת מטעמו של כל לקוח או ספק . לאור האמור, החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל פעולה או מחדל שלך כלקוח או כספק.


תשלום
החברה אינה צד לכל הסכם שלך עם לקוח, אם זה לצורך רכישת שירותים או טובין. תשלום עבור שירותים או טובין נעשה ישירות בינך לבין הלקוח ולא באמצעות הסדר של החברה.
 

ויתור
פלטפורמת Ordee הינה זירה משמשת אך ורק לשם העברת הזמנות בין לקוחות לספקים. מאחר והחברה אינה מעורבת בעסקאות בפועל בין לקוחות לספקים או בהשתכללות עסקאות, במקרה ומתעוררת מחלוקת בין הצדדים הלקוחות או הספקים , אתה מוותר על כל טענה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא הקשור למחלוקת מעין זו, ומוותר במפורש על כל זכות לפיצוי או שיפוי מן החברה בגין שירותים הקשורים לפלטפורמת Ordee. החברה מצהירה כי אינה צד להתקשרות בין משתמשי פלטפורמת Ordee והינה משוחררת מכל אחריות בגין כל התקשרות בין משתמשי פלטפורמת Ordee.
 

שימוש מותר
בעת השימוש בפלטפורמת Ordee, אינך רשאי:
להשתמש בפלטפורמת Ordee לכל מטרה בלתי חוקית.
להעלות קבצים אשר כוללים תוכנה או תוכן אחר אשר מפר זכויות קניין רוחני, זכות לפרטיות או פרסום של כל צד ג'.
להעלות קבצים המכילים וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים, או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע בפעילות של מחשב.
להעלות תוכן פוגעני ו/או זדוני, לרבות תוכן אשר מסית או מעודד לגזענות, שנאה או אלימות כנגד אדם או קבוצה.
להתחזות לאדם אחר או להתיר לאדם אחר להשתמש בזהות שלך כדי לפעול במסגרת פלטפורמת Ordee.
להשתמש בבוט, תכנת עכביש, התקן או הליך בשביל לכרות מידע או לדלות מידע מפלטפורמת Ordee בכל דרך שהיא.
לפרוץ או להתערב בפעילות פלטפורמת Ordee, השרתים שלה או כל רשת מחוברת.
להשתמש בפלטפורמת Ordee לשם איסוף פרטי המשתמשים של הפלטפורמה באמצעים אלקטרוניים או אחרים.
להרשם תחת שמות משתמש או זהויות שונות לאחר שחשבונך הוקפא או נמחק, או להירשם תחת יותר משם משתמש או זהות אחת.
לגרום לצד ג' לפעול או לקיים אחת מהפעולות האסורות כאמור לעיל.
 

הקפאה ומחיקת חשבון
לחברה זכות למחוק או להקפיא את חשבונך בפלטפורמת Ordee במקרה ואנו מאמינים שאתה הפרת את התקנון או מדיניות הפרטיות שלנו ("הפרה") על ידי מתן הודעה בכתב על ההפרה ופרטי הקפאת או מחיקת החשבון שלך, אשר ייכנסו לתוקף מיד עם קבלת ההודעה האמור. לאחר הפרה מצדך, ייאסר עליך להירשם וליצור חשבון חדש בפלטפורמת Ordee, אפילו אם אתה פועל בשם צד ג'. בנוסף להקפאת או מחיקת חשבונך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליך המשפטי המתאים, ללא הגבלה. אתה רשאי לבטל הסכם זה בכל עת באמצעות מחיקת חשבונך בפלטפורמת Ordee. בכל מקרה, החלק הרלבנטי של התקנון ישרוד ביטול או הקפאה של חשבונך בפלטפורמת Ordee, וניתן יהיה לאכוף אותו כנגדך.
 

בטיחות חשבון וסיסמה
עליך להירשם וליצור חשבון כדי להשתמש בפלטפורמת Ordee. אתה המשתמש המורשה היחיד של חשבונך, והנך אחראי על שמירת סיסמתך ושם המשתמש שלך עבור פלטפורמת Ordee בסוד. אתה האחראי היחיד לכל פעילות אשר מתקיימת דרך חשבונך. לחברה אין שליטה על חשבון של ספק, ומצהירה כי אין לה והיא משוחררת מכל אחריות לכל פעולה כאמור. אם אתה חושד כי גורם לא מאושר משתמש בחשבון שלך או יש לך חשד כי אירעה פרצת בטחון, עליך להודיע לחברה באופן מיידי.
 

המידע שלך
"המידע שלך" הוא כל מידע, קבצים וחומר אשר אתה מעביר לחברה או ללקוחות בקשר לרישום עבור והשימוש בפלטפורמת Ordee. אתה האחראי הבלעדי בגין המידע שלך, ואנו פועלים אך ורק כאמצעי פאסיבי לפרסום ושימוש במידע שלך. אתה מצהיר בזאת ומתחייב לחברה כי המידע שלך (א) אינו שקרי, לא מדויק או מטעה; (ב) לא מפר זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או זכות קניינית אחר של צד ג', או זכויות פרסום או פרטיות; (ג) אינו מפר כל חוק או תקנה; (ד) אינו לשון רע, מאיים באופן לא חוקי, ואינו מהווה הטרדה; (ה) אינו בעל אופי פוגעני; (ו) לא יכיל וירוסים, תוכנות זדוניות, קבצים מושחתים, או כל תוכנה אשר עשויה לפגוע או להתערב בפעילות מחשוב, או לדלות מידע אישי או אחר; ו-(ז) לא יטיל כל אחריות או מחויבות על החברה ולא יגרום לחברה כל נזק. פלטפורמת Ordee יכולה לכלול תוכן הקשור לביקורת ודירוג של ספקים ("ביקורת"). ביקורת זו היא על דעתם של משתמשי פלטפורמת Ordee ואינה מהווה הבעת דעה של החברה, והנך מסכים ומאשר כי לחברה אין כל אחריות בגין ביקורת. יש להדגיש כי החברה אינה בוחנת או מאשרת את הביקורת ועליך לבצע מחקר עצמאי כדי לוודא שלקוח ספציפי הוא גורם אשר עימו הנך מעוניין להתקשר. איננו בודקים באופן רגיל את הדיוק או אמינותם של ביקורות שניתנים על ידי לקוחות על ספקים שמהם רכשו הלקוחות טובין או שירותים, ובזאת איננה החברה אחראית לתוכן הביקורות שניתנים על ידי הלקוחות. אתה מעניק בזאת לחברה רישיון שאינו בלעדי והינו לכלל העולם, ללא חזור, הגבלת זמן או תמורה ואשר ניתן להעניק בגינו רישיונות משנה לכל זכויות היוצרים, הפרסום וכל שזכויות אחרות שיש לך במידע שלך, בכל מדיה, בכדי להשתמש ולפתח את פלטפורמת Ordee.
קישורים
פלטפורמת Ordee עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו אינם מהווים תמיכה או קידום של החברה של אתרים אלו או תוכנם, או להצביע על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי אתרים אלו, אלא מופיעים כשירות מידע, כסימוכין ועבור נוחיות בלבד. לחברה אין שליטה על אתרים אלו, ואינה אחראית לזמינותם, דיוקם או תוכנם. זוהי אחריותך להעריך את התוכן ושימושיות של המידע שאתה דולה מאתרים אלו. השימוש בכל אתר בבעלות צד ג' נשלט על ידי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ולא על ידי תקנון זה או מדיניות הפרטיות של החברה. כניסתך לאתרי צד ג' היא על אחריותך. החברה מצהירה במפורש כי אין לה אחריות בכל הקשור לשימוש שלך באתרים או מידע בקישורים אשר מופיעים בפלטפורמת Ordee. הנך מסכים בזאת לשחרר את החברה מכל אחריות לנזק אשר עלול לנבוע משימוש בקישורים אשר מופיעים בפלטפורמת Ordee.
 

קניין רוחני
כל הטקסט, גרפיקה, מידע, פורמט גרפים, עיצובים, HTML, מוסיקה, תמונות, וידאו, גופנים וכל תוכן אחר ("הקניין הרוחני") אשר אתה רואה או קורא באמצעות פלטפורמת Ordee הינו בבעלותה של החברה, חוץ מתוכן אשר נוצר על ידי משתמשים, אשר לחברה יש רישיון שימוש בו. אינך רשאי להעתיק, להוריד, להשתמש, לשנות או לשדר מחדש דבר מפלטפורמת Ordee ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. כל שימוש של הקניין הרוחני, אלא כפי שמותר בפלטפורמת Ordee, אסור בתכלית האיסור ללא הרשאה מראש ובכתב מן החברה. סימני המסחר של החברה, לרבות שם החברה והלוגו של החברה, הם רכושה של החברה. כל סימן מסחר אחר, לוגו או שם מסחרי שאתה רואה בפלטפורמת Ordee הם רכושם של בעליהם. אינך רשאי להעתיק או להשתמש בסימנים, לוגו או שמות מסחר אלו ללא אישורו מראש ובכתב של בעליו. החברה מכבדת קניין רוחני של אחרים ומצפה כי גם אתה תעשה כן. אם אתה מאמין בתום לב שחומר כלשהו אשר מסופק וקשור לפלטפורמת Ordee מפר זכות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת, אנא הודע לנו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר, בצירוף פירוט מלא של הקניין הרוחני הרלבנטי ומדוע שימוש בו על ידי החברה מהווה לדעתך הפרה של זכות צד ג', לרבות פרטי צד ג' זה.
 

היעדר אחריות
השימוש בפלטפורמת Ordee נעשה תחת סיכון שאתה נוטל באופן אישי וללא הגבלה, וכל השירותים אשר החברה מספקת באמצעות פלטפורמת Ordee ניתנים על בסיס "as is" ללא כל אחריות, לרבות לעניין התאמה למטרה מסוימת או היעדר הפרה של זכויות צד ג'. החברה אינה מספקת אחריות או מצגים לעניין דיוק או שלמות התוכן אשר מסופק באמצעות פלטפורמת Ordee או תוכן של אתרים המקושרים לפלטפורמת Ordee לרבות ומבלי לגרוע מהאמור אין החברה אחראית לטיב השירותים או לאיכות הטובין המסופקים על ידי הספקים ללקוחות שאיתם מתקשר הלקוח באמצעות פלטפורמת Ordee, ואינה נושאת כל אחריות ל-(א) טעויות או אי דיוקים של תוכן; (ב) נזק לגוף או רכוש מכל סוג, אשר נובע משימושך בפלטפורמת Ordee; (ג) כל פריצה לשרתינו המאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או פיננסי השמור בהם. החברה וכל גורם מטעמה אינם מבטיחים כי הגישה לפלטפורמת Ordee תהא רציפה או שפלטפורמת Ordee תהא ללא באגים, ואינם מבטיחים דבר לעניין תוצאות השימוש בפלטפורמת Ordee, או לעניין התזמון, דיוק, אמינות, שלמות או התוכן של כל שירות, מידע או חומר אשר מסופק בקשר עם השימוש בפלטפורמת Ordee. החברה אינה אחראית להתנהלות, מקוונת או לא מקוונת, של לקוח או ספק, ואינה מבטיחה כי פלטפורמת Ordee נקיה מווירוסים, תוכנות זדוניות או מרכיבים פוגעניים אחרים. החברה, מי מטעמה ונותני הרישיון לה אינם יכולים ואינם מבטיחים שהמידע האישי שאתה מספק לא יילקח, ייורט, יימחק, יושמד או כי לא ייעשה בו שימוש עלי ידי צד ג'. אין החברה אחראית, בין במישרין או בעקיפין, לכל נזק בין נזק לגוף או לרכוש שיכול להיגרם ללקוח עקב התקשרותו עם ספק דרך פלטפורמת Ordee.
 

הגבלת אחריות
אתה מאשר ומסכים כי נכונות החברה לספק את פלטפורמת Ordee תלויה בהסכמתך להגבלה המקסימלית המותרת על פי דין של אחריות החברה כלפיך וכלפי צדדים שלישיים. לאור האמור, אתה מסכים שלא להטיל אחריות על החברה וכל גורם מטעמה עבור כל נזק, דרישה או תביעה אשר קשורים לשימוש או אי יכול שימוש שלך או של גורם אחר של פלטפורמת Ordee, לרבות וללא הגבלה כל תקשורת או שירות אשר החברה או גורם מטעמה סיפקו וכל אובדן של מידע שלך. החברה ומי ומטעמה, לרבות באופן מפורש עובדים, נושאי משרה ודירקטורים, לא תהא בשום אופן אחראית לנזק ישיר או עקיף הקשור לשימוש שלך או אי יכולתך להשתמש בפלטפורמת Ordee, אפילו אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזק, ככל שמתיר הדין.
 

שיפוי
אתה מסכים בזאת לשפות ולהגן על החברה, לרבות עובדיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, נציגים, חברות בת וחברות קשורות שלה, מכל נזק, הוצאה ותביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות אחרות, הקשורות ל: (א) שימושך או אי יכולתך להשתמש בפלטפורמת Ordee, או (ב) כל תוכן אשר אתה מעלה או שהועלה לפלטפורמת Ordee באמצעות חשבונך, לרבות וללא הגבלה תוכן אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' או הינו בלתי חוקי באופן אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוט באופן בלעדי על ההתגוננות ולקבל שליטה על כל מקרה הכפוף לשיפוי כאמור, על חשבונה. בכל מקרה, אתה לא תתפשר בשום מקרה כאמור ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
 

חוק ושיפוט
אתה מסכים שכל מחלוקת הקשורה לפלטפורמת Ordee, לתקנון, למדיניות הפרטיות ויחסיך עם החברה יהיה כפוף לחוק הישראלי, ללא יוצא מן הכלל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 

העדר סוכנות
בין הצדדים לתקנון זה לא מתקיימים יחסי סוכנות, שותפות, יוזמה משותפת, יחסי עובד-מעביד או יחסי זכיינות, ואין בכוונת התקנון ליצור יחסים כאלו.
 

כללי
אי אכיפה על ידי החברה של כל תניה מתניות תקנון זה לא יתפרש כוויתור על כל תניה או זכות. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לפלטפורמת Ordee. אם תניה כלשהי של התקנון נמצאת שלא בתוקף, שאר התניות יעמדו בתוקפן.
 

עדכונים לתקנון
החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או למחוק מתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות, ולשפר, לשנות או להסיר, באופן זמני או קבוע, את פלטפורמת Ordee או כל חלק ממנה בכל עת. השינויים יהיו בתוקף עם או ללא הודעה מראש וללא כל אחריות של החברה או מי מטעמה לנזקים אפשריים. אם שינוי עתידי כלשהו של התקנון אינו קביל עבורך או גורם לכך שאינך עומד בתנאיו, עליך למחוק את חשבונך בפלטפורמת Ordee. המשך השימוש על ידך בפלטפורמת Ordee לאחר כל שינוי מהווה הסכמה מלאה ובלתי הפיכה לכל שינוי ותיקון כאמור.
אני מאשר שקראתי ואני מבין את התקנון לעיל ואת מדיניות הפרטיות ומסכים שהשימוש שלי בפלטפורמת Ordee מהווה הסכמה שלי לתנאי התקנון.